1. Bendrieji nuostatai
  1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Gvido Rūko firmos “Tengris” elektroninės parduotuvės (toliau Pardavėjas arba www.tengris.lt) tarpusavio teises, pareigas, prekių įsijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu susijusius nuostatus.
  2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.
  3. Naudotis www.tengris.lt paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  4. Internetinės parduotuvės www.tengris.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Pirkti“ arba „Apmokėti užsakymą“.
 2. Pirkėjo teisės
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.tengris.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu info@tengris.lt, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  3. Teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Taisyklių 3.2 punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis “Mažmeninės prekybos taisyklėmis”
 3. Pirkėjo pareigos
  1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.
  2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją el. paštu info@tengris.lt.
  4. Pirkėjas, naudodamasis www.tengris.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 4. Pardavėjo teisės
  1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo – pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.
 5. Pardavėjo įsipareigojimai
  1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.
  2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 5 darbo dienas.
 6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka
  1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjaspasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.
  2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.tengris.lt nebūtinai turi sutapti su prekių kainomis kitose prekybos vietose.
  3. Pirkėjas atsiskaito už prekes grynaisiais pinigais atsiėmimo Pardavėjo patalpose metu, elektronine bankininkyste, bankiniu pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą, kuri nurodyta užsakymo partvitinimo lape.
 7. Prekių pristatymas
  1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis užsakymo patvirtinimo lape nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
  3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją) darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00 val
  4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  5. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
  6. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
 8. Prekių grąžinimas ir keitimas
  1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis “Mažmeninės prekybos taisyklėmis”.
  2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 3.2 punkte numatyta tvarka.
  3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinę kortelę (jei ji buvo išduota).
  4. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali pristatyti asmeniškai (prieš tai suderinęs pristatymo laiką telefonu arba elektroniniu laišku, nurodytais kontaktuose) adresu Lazdynų g. 21, Vilnius, darbo dienomis nuo 11:00 iki 18:00 valandos, arba atsiųsti šiuo adresupasinaudodamas kurjerio paslaugomis su pristatymu „iki durų“. Prekės negali būti grąžinamos į pašto skyrių arba paštomatą. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
  5. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
  6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 9. Atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
 10. Apsikeitimas informacija
  1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.
 11. Baigiamosios nuostatos
  1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.